Vaše otázky

Nad čím všetkým je dôležité popremýšľať predtým, ako sa rozhodnete pre demokratické domáce vzdelávanie pre svoje dieťa.

Čo je to demokratické vzdelávanie?

Podľa oficiálnej stránky Medzinárodnej konferencie demokratického vzdelávania (IDEC 2017) je definícia demokratického vzdelávania nasledovná: Demokratické vzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorý sa snaží odpovedať na kľúčovú otázku: Ako pripraviť študentov na život v demokratickej spoločnosti? Otázka, ktorá by mala byť hybnou silou systému vzdelávania. Hlavné zásady demokratického vzdelávania sú nasledovné: 1. Neexistujú správne odpovede na hlavnú otázku demokratického vzdelávania, a preto tí, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, pôsobia globálno-lokálne. Inými slovami, rozvíjajú lokálne riešenia, a pracujú v otvorenom móde – učia sa jeden od druhého prostredníctvom globálnych vzdelávacích výprav/ciest. 2. Najlepší spôsob ako vzdelávať je naozaj žiť hodnoty a vytvárať také vzdelávacie prostredie aké chceme podporovať. Preto, inštitúcie, ktoré zdieľajú myšlienky demokratickej vzdelávania, naozaj žijú a praktikujú implementáciu demokratickej kultúry. 4. Demokratické vzdelávanie podporuje taký spôsob učenia, ktorého základom je právo každého na vyjadrenie vlastnej jedinečnosti. Definícia demokratického vzdelávania podľa Amerického inštitútu pre demokratické vzdelávanie /IDEA/ Demokratické vzdelávanie nevidí mladých ľudí ako pasívnych príjemcov vedomostí, ale skôr ako aktívnych spoluautorov vlastného učenia. Nie sú to produkty vzdelávacieho systému, ale dôležití účastníci v živej vzdelávacej komunite. Demokratické vzdelávanie začína predpokladom, že každý človek je jedinečný a učí sa iným spôsobom. Podporovaním individuálneho vývinu osobnosti každého mladého človeka v láskavej komunite, pomáha demokratické vzdelávanie mladým ľuďom dozvedieť a naučiť sa viac o sebe, angažovať sa vo svete okolo nich a stať sa pozitívnymi a aktívnymi členmi spoločnosti.

Čo je to nenásilná komunikácia?

Nenásilnú komunikáciu založil Marshall Rosenberg ako nástroj na to, aby sme zanechali vnímanie sveta cez hodnotenie. Od narodenia sme vedení k tomu, aby sme hodnotili, čo je dobré, čo je zlé, príjemné, nepríjemné, správne, nesprávne. Hodnotenie vedie k oddeľovaniu sa od druhých a to vedie k bolesti a konfliktom. Konflikty sú potom zdrojom vojen. Naše osobné presvedčenia, ktoré nás rozdeľujú, by nemali byť dôležitejšie ako nachádzanie cesty k prežívaniu jednoty. Nenásilná komunikácia je dokonalou pomôckou k tomu, aby si človek v akejkoľvek situácii udržal vedomie svojho zámeru byť v spojení s druhými a so sebou. Pomáha človeku vyjadrovať sa so skutočnou úprimnosťou a počúvať s otvoreným srdcom. Je to spôsob, pomocou ktorého sa môžeme všetci zjednotiť, naplno chápať a byť naplno pochopení vo svojej skutočnej podstate. Nenásilná komunikácia je základná myšlienka našej komunity.

Ako vyzerá váš bežný den?

Každý deň vyzerá inak. Schádzame sa medzi ôsmou až deviatou hodinou. O deviatej máme ranný kruh. Po kruhu si deti vyberajú z ponúk, ktoré pripravili tútori alebo deti, prípadne sa venujú iným činnostiam, ktoré si sami vymyslia. Niektorí tútori odchádzajú s deťmi na rôzne aktivity mimo školy (výstavy, prechádzky v prírode, lego, šitie, parkour, knižnica). Pripravujeme obed, pracujeme v záhrade, tvoríme v ateliéri, šijeme na šijacich strojoch, vyrábame na hrnčiarskom kruhu, čítame, hráme sa na PC, robíme pokusy, učíme sa. Hádame sa a uzmierujeme. Jedným slovom nasledujeme náš záujem.

Ako sa učíte?

Otázkou je, čo považujeme za učenie. Deti sa učia neustále. Veríme, že proces učenia prebieha cez nasledovanie našich záujmov a zaoberanie sa čímkoľvek, čo je pre nás zaujímavé v danej chvíli. Podporujeme deti, aby nasledovali svoje záujmy, skúmali a prekonávali svoje hranice a možnosti, nachádzali a zdolávali svoje aktuálne životné výzvy. Čo sa týka konkrétne akademického vzdelávania, ak dieťa prejaví záujem o nadobúdanie akademických vedomostí, s radosťou ho v tom podporujeme.

Kto u vás učí?

Dospelých, ktorí trávia u nás čas s deťmi, voláme tútori. Sú to ľudia s rôznym vzdelaním, skúsenosťami a záujmami. Všetkých spája veľká dôvera v to, že dieťa si dokáže vybrať čomu sa chce venovať a vždy má dobrý dôvod pre svoje správanie. Taktiež veria, že deti i dospelí sú si rovnocenní vo svojich potrebách. Bližšie informácie o každom z nich nájdete v sekcii O Nás (Naši Tútori)

Od akého veku beriete deti? Aká je horná veková hranica detí, sú u vás?

Sústreďujeme sa predovšetkým na deti v školskom veku, t.j. od 6 rokov. Medzi našimi deťmi však nájdete i mladšie deti, sú to prevažne súrodenci starších detí, prípadne deti, ktorých rodičom sa páči spôsob akým fungujeme s deťmi a plánujú pokračovať v takomto spôsobe vzdelávania i po vstupe dieťaťa do školy. Aktuálne po individuálnom zvážení všetkých pre a proti prijímame deti vo veku od 4.5 roka. Čo sa týka hornej vekovej hranice, záleží od záujmu rodiča o takýto spôsob vzdelávania. V prípade, že má rodič i dieťa záujem, je môžné takto dieťa vzdelávať do deviateho ročníka ZŠ.

Ste škola?

Čo sa týka oficiálneho statusu, legislatívne škola nie sme. Sme skupina rodičov, ktorí sa rozhodli vzdelávať deti formou domáceho vzdelávania. Znamená to, že dieťa je oficiálne prihlásené na základnej škole (ideálne takej, ktorá je naklonená takejto forme vzdelávania), kde má povolené individuálne vzdelávanie na žiadosť rodiča.

Čo mám urobiť aby som svoje dieťa prihlásil/a na domáce vzdelávanie?

V prvom rade treba vybrať školu, do ktorej dieťa prihlásite. Ak je dieťa do školy prijaté, podáte žiadosť o individuálne vzdelávanie. Sú k tomu potrebné nasledovné dokumenty: žiadosť o individuálne vzdelávanie, individuálny vzdelávací program a kópia vysokoškolského diplomu pani učiteľky, ktorá bude zodpovedná za vzdelávanie dieťaťa.

Vyučujú sa u vás cudzie jazyky?

Rovnako ako i pri ostatných akademických vedomostiach platí, že ak dieťa prejaví záujem, podporujeme ho v jeho snažení.

Máte „otváracie hodiny“ ?

Áno, fungujeme od 7.45 do 16.15

Robievate deň otvorených dverí?

Našu školu sa dá po dohode prísť navštíviť kedykoľvek v priebehu školského roka.

Majú deti ťažkosti s prechodom z vašej formy fungovania do bežného vzdelávacieho systému a naopak?

Čo sa týka prechodu z bežnej školy do našej, podľa našej skúsenosti si dieťa prechádza viacerými štádiami. Od prvotného šoku zo slobody a absencie tlaku autority, cez prežívanie istej stratenosti a nudy až ku zážitku slobody, autenticity, slobodného rozhodovania a možnosti otvorene komunikovať o svojich pocitoch a potrebách. Tento proces je veľmi individuálny a u každého dieťaťa prebieha svojim vlastným spôsobom a tempom. Zvyčajne vyžaduje trpezlivosť a podporu zo strany rodičov. Keďže väčšina detí a rodín je spokojných s našou komunitou, máme len malé skúsenosti s návratom detí späť do systému. Pokiaľ bola rodina a dieťa na návrat včas a dostatočne pripravené, máme pozitívne ohlasy.

Ako riešite finančnú otázku, ste podporovaní štátom?

Nie sme podporovaní štátom, spoločne sa snažíme prispievať na chod našej komunity aby boli pokryté náklady potrebné na prevádzku.

Čo mám urobiť ked chcem dať k vám dieťa?

Dôležité je, aby ste boli bližšie oboznámený/á s tým, čo je to demokratické vzdelávanie a mali záujem o takúto formu vzdelávania pre Vaše dieťa. Následne nás treba kontaktovať mailom (svetoskola@gmail.com), alebo telefonicky (0905 758 182), aby sme si dohodli dalšie podrobnosti. Náš prijímací proces zahŕňa osobné stretnutie s rodinou v našich priestoroch, kde sa bližšie zoznámime s Vašimi predstavami a očakávaniami a Vy zase s tým ako fungujeme. Keď sa Vaše predstavy zhodnú s našou realitou, a Vy máte záujem to skúsiť, tak je potrebné, aby Vaše dieťa s nami strávilo 5 týždňov, počas ktorých sa máme možnosť navzájom bližšie spoznať. Ak po piatich týždňoch je na oboch stranách spokojnosť, dieťa a Vaša rodinka sa stáva oficiálne členom našej komunity.

Naša Vaša Rodina, o.z.
Bernolákova 49
917 01 Trnava