Dievčatá 2018

V našej komunite máme asi 15 chlapcov a 7 dievčat. Prečo si myslíte, že je to tak?

ČO JE PRÍČINOU TAKÉHOTO FENOMÉNU?

obrazok - Dievčatá 2018 obrazok - Dievčatá 2018 obrazok - Dievčatá 2018

Podľa našej skúsenosti rodičia chlapcov zažívajú viac frustrácie, sklamania a bezmocnosti v začiatkoch školskej dochádzky, a teda majú väčšiu motiváciu hľadať iné možnosti pre svoje deti. Znamená to však, že dievčatá sú so vzdelávacím systémom spokojné a vyhovuje im?

Dievčatá majú prirodzenú tendenciu konať tak, aby uspokojili svoje okolie a snažia sa naplniť všetky očakávania, ktorým čelia. Ocenenie im dáva pocit sebahodnoty a lásky. Pravdepodobne toto je dôvod, prečo sú v škole viac stresované. Ich stres rastie s narastajúcimi očakávaniami. Chlapci sa zvyčajne viac sústredia na svoje potreby a nesnažia sa správať tak, aby naplnili očakávania druhých. Frustrácia chlapcov vzniká na základe kon iktu s učiteľom, ktorý často nedokáže zmeniť jeho správanie. Učiteľ sa potom obracia na rodičov a rodičia začnú hľadať alternatívne riešenia. Dievčatá majú tendenciu uspokojiť druhých na úkor svojich potrieb. Možno je to tak preto, lebo chlapci zažívajú pocit spokojnosti a naplnenia keď môžu byť sami sebou a dievčatá, keď sú oceňované.

Náš dnešný školský systém je postavený na potrebe hodnotenia. Tí, ktorí ho zostavovali sa na základe toho, že mali presnú predstavu toho, čo má jedného dňa z našich deti byť, dohodli na tom čo, ako a kedy majú deti vedieť. Niektorým zručnostiam dali väčšiu dôležitosť a veľa z nich proste vynechali. Tento system neberie do úvahy ľudskú povahu a ani individuáne odlišnosti.

Ako si predstavujete ideálny sposob učenia pre svoje dieťa? Páči sa Vám myšlieka slobody, dôvery a rovnocennosti? Páči sa Vám myšlienka toho, že by Vaše dieťa mohlo nasledovať svoje vlastné záujmy? Páči sa Vám učenie sa osobnej zodpovednosti cez vlastnú skúsenosť? Potom by Vás mohlo zaujímať kto sme....

SME KOMUNITA DEMOKRATICKÉHO VZDELÁVANIA.

obrazok - Dievčatá 2018 obrazok - Dievčatá 2018

Základom demokratického vzdelávania je právo každého na vyjadrenie vlastnej jedinečnosti, nakoľko každý poznáva svet svojim vlastným spôsobom. Podporovaním individuálneho vývinu osobnosti každého člena komunity pomáha demokratické vzdelávanie deťom dozvedieť a naučiť sa viac o sebe a o druhých a angažovať sa vo svete okolo nich svojím jedinečným spôsobom.

Nevidíme deti ako pasívnych príjemcov vedomostí, ale skôr ako aktívnych spolutvorcov svojho učebného procesu. Deti sú dôležití účastníci v živej vzdelávacej komunite. Inštitúcie, ktoré zdieľajú myšlienky demokratického vzdelávania, naozaj žijú a praktikujú implementáciu demokratickej kultúry.

Toto je budíček pre rodičov dievčat. Dievčatá rovnako ako chlapci, teda VŠETKY DETI potrebujú lásku, starostlivosť, bezpečie, dôveru a možnosť skúmať. Skúmať okolitý život a vzťahy, potrebujú možnosť a priestor pre rast a zážitky. Vo Svetoškole je naším cieľom naplniť tieto potreby zo všetkých strán. Podporujeme členov našej komunity v ich osobnom raste, na ceste hľadania skutočného ja a v učení sa o vzájomnej prepojenosti medzi sebou a zároveň sa tak spolu učíme rozumieť životu a svetu.

Samozrejme, že všetko, čo tu píšem je príliš zjednodušené a veľmi všeobecné. Je však faktom, že vo Svetoškole dievčatá zažívajú slobodu, dôveru a rovnocennosť rovnako ako chlapci a my chceme zdieľať naše zážitky s väčším množstvom dievčat.

Naša Vaša Rodina, o.z.
Bernolákova 49
917 01 Trnava